Skip navigation
Pakig-chat Namo

Humanitarian nga Tabang

Nganong Motabang Kami

Ang mga tawo ganahan nga mosulti kon unsaon nila sa “pagkaplag” ang ilang mga kaugalingon. Sa kasagaran kini nagpasabut nga dili sila malipayon, kulang sa direksyon ug naka-focus ra sa ilang mga kaugalingon. Makapatingala, si Kristo miingon nga ang paagi sa pagpatunhay sa atong kaugalingon mao ang pagwagtang sa atong kaugalingon: “Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa maayong balita magapatunhay niini”.(Marcos 8:35) Ang pagwagtang sa atong kaugalingon pinaagi sa pag-alagad mao ang dakong paagi sa pagpatunhay sa atong kaugalingon. Makapahimo kini nato sa pagbuhat unsay gibuhat ni Jesus. Siya mitudlo nga ang paghigugma sa Dios mao ang unang sugo ug ang paghigugma sa atong silingan mao ang ikaduha. Atong gipakita ang atong gugma alang sa Dios pinaagi sa pag-alagad sa uban. Ug kita mahigugma niadtong atong gialagaran. Ang pag-alagad makahatag nato og kalipay nga dili ikahatag sa paghunahuna lang sa kaugalingon. Mahitabo kini sa dagkong mga paagi ug gagmay, sa publiko ug sa pribado, alang sa mga higala ug alang sa mga dumuduong.

Bisan ang gamay nga butang nga atong gihimo, sama sa pagtabang sa usa ka tawo sa ilang tanaman o pag-abli og pultahan, makapasayon og gamay sa kinabuhi alang nila—ug gamay nga kalipay alang nato. Dili na kinahanglan nga ikaw moadto sa layo sa pagpangita og mga oportunidad sa pagdonar sa imong panahon ug kusog. Ang nakanindot sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo mao nga dili ta kinahanglan motimbang-timbang kinsa, kanus-a o unsaon nato pag-alagad, molihok lang ta. Mahimong planohon o himoon dayon, alang sa tawo nga atong nailhan o sa usa ka dumuduong. Ang Kristohanong pag-alagad dili magtinguha og pahalipay, dili modawat og ganti ug naaghat pinaagi sa gugma.