Skip navigation
Pakig-chat Namo

Family History

Ngano nga Importante ang Family History?

Kita nga nakasinati sa family history nakahibalo unsa kini ka lingaw. Apan dili kini mao ang rason nganong kami adunay pinakadako nga genealogical library sa kalibutan ug ngano nga ang 13 ka milyon nga Mormons giawhag sa pagsiksik sa ilang mga kagikanan sa pamilya. Hinoon, nadasig kami sa among doktrina nga nagtudlo nga ang kaminyoon ug mga pamilya magpadayon lapas pa niini nga kinabuhi. Apan mahitabo lamang kini kon ang mga pamilya mabugkos sa usa sa balaan nga mga templo sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug mahiusa sa tibuok kahangturan.

Maayo ra alang namong tanan karon nga adunay kahigayunan nga mabugkos sa templo, apan unsaon na lang sa among mga katigulangan nga namatay na nga walay kahigayunan sa pagdawat sa mga ordinansa sama sa bunyag, o mga panalangin nga mahimong mahangturong pamilya? Makiangayon ba nga ang Dios moingon lang, “Walay swerte, lisud kaayo?” Dayag nga dili gayud. Sa dihang gi-organisar ni Kristo ang Iyang Simbahan sa karaan, naglakip kini sa gitugyan nga buhat [vicarious work] alang sa mga patay ug ang gihimo nga pagpahigayon og mga ordinansa alang sa patay nga mga kabanay “Kon dili pa, unsa man lamay ipasabut sa mga tawo sa ilang pagpabautismo alang sa mga patay, kon ang mga patay dili man ugaling banhawon? Nganong bautismohan pa man ang mga tawo alang sa mga patay?” (1 Mga Taga-Corinto 15:29). Ang pagpahiuli ni Kristo sa iyang orihinal nga Simbahan nganhi sa kalibutan pinaagi ni Propeta Joseph Smith naglakip sa karaan nga paghimo sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa alang sa atong patay nga mga kabanay diha sa balaan nga mga templo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglakip sa sama nga mga panalangin karon diha sa balaan nga mga templo.

Ang pagsiksik sa genealogy o family history mao ang importanting himoonon sa buhat sa templo alang sa mga patay. Buhaton namo kini sa pagkuha sa mga pangalan ug sa ubang impormasyon sa genealogy aron kini nga mga ordinansa sa templo mapahigayon alang sa among mga patay na nga katigulangan. Ang atong mga katigulangan dayon tudloan sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa espiritu ug adunay kapilian sa pagdawat o pagsalikway sa buhat nga gipahigayon alang kanila. Si Mother Teresa sa makausa miingon “ang kamingaw ug ang pagbati nga wala kinahanglana mao ang labing grabe nga kakabus.” Ang paghunahuna nga kini nga kakabus sa kamingaw—kining pagkawala kinahanglana ug nabulag gikan sa mga minahal—moabut lapas pa niini nga kinabuhi sa tinud-anay makapasubo ug ang buhat sa templo ra ang makapugong.