Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Ang Basahon ni Mormon

Ang Pulong sa Dios

Pangayo og libreng kopya sa Basahon ni Mormon

Ang mga misyonaryo naghatag og mga kopya sa Basahon ni Mormon sa tibuok kalibutan, bisan ikaw mobasa niini. Mao nga unsa kini nga libro? Ihatag kini nga libre, ngano nga daghan kaayong mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miisip sa ilang Basahon ni Mormon nga usa sa ilang labing bililhong kabtangan? Unsa nga klase sa libro ang makaingon nga daghan kaayong mga magbasabasa nga mousab sa ilang mga kinabuhi, sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga kasingkasing? Unsa nga klase sa libro ang makatubag sa ingon og dili matubag nga mga pangutana sa kinabuhi?

Ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, sama sa Biblia. Kini Balaan nga Kasulatan, uban sa porma ug sulod nga susama sa Biblia. Ang duha ka mga libro naglakip sa giya sa Dios sumala sa gipadayag sa mga propeta ingon man usab sa relihiyosong mga kasaysayan sa lain-laing mga sibilisasyon. Samtang ang Biblia gisulat ug mahitungod sa mga tawo sa yuta sa Israel ug sa palibut nga mga dapit, ug nahitabo gikan sa pagkalalang sa kalibutan hangtud sa mubong panahon human sa kamatayon ni Jesukristo, ang Basahon ni Mormon naglakip sa kasaysayan ug sa pakigsandurot sa Dios uban sa mga tawo kinsa nagpuyo sa Amerika tali sa mga 600 BC ug 400 AD. Ang mga propeta diha sa Basahon ni Mormon nagrekord sa pagpakigsandurot sa Dios uban sa Iyang mga katawhan, nga gihiusa sa usa ka propeta nga ginganlan og Mormon ngadto sa bulawan nga mga palid.

Sa wala pa kining matinud-anong mga Kristiyano mangamatay, ang ilang rekord luwas na nga natagoan. Nakuha ni Joseph Smith kining karaang mga rekord niadtong 1827, ug uban sa gasa ug gahum sa Dios si Joseph nakahimo sa paghubad sa karaang mga sinulat unsay nia nato karon. Ang Basahon ni Mormon, uban sa Biblia, nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang atong balaan nga Manunubos ug nga pinaagi sa pagpuyo sumala sa Iyang ebanghelyo makakaplag kita og kalinaw niini nga kinabuhi ug mahangturong kalipay sa kinabuhi nga umaabut.