mormon.org Tibuok kalibutan

Siya Mao Ang Gasa

Ang unang gasa sa Pasko wala pusta. Gasa kini sa kinabuhi, sa paglaum—gihatag sa mahigugmaong Amahan ngadto sa Iyang tanang mga anak: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16). Siya mao ang Kristo. Siya mao ang Pasko. Siya mao ang Gasa.

Pagkat-on sa gasa ni Jesukristo

Gusto ko nga:

Si kinsa kami

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga gitawag og Simbahan sa Mormons. Una sa tanan nagtuo kami nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, ang Mormons nagkahiusa sa usa ka pasalig ngadto kang Jesukristo. Kini nga site nag-feature sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpakigbahin sa ilang mga istorya ug naghisgot kon unsay kahulugan sa ilang hugot nga pagtuo alang kanila.

Magkat-on og dugang mahitungod sa among tinuohan